Idag är det internationella FN-dagen, vilken uppmärksammas till minne av att FN-stadgan trädde i kraft och för att påminna om mänskliga rättigheter och de framsteg som världen gjort genom FN. Viktigt är också en dag som denna att, se framåt, göra dessa rättigheter till verklighet och fortsätta kämpa för att allas lika rätt. Ett viktigt och samtida steg världen tagit för en mer jämlik och rättvis värld är antagandet av de globala målen och Agenda 2030 år 2015.

Globala målen grundas i de mänskliga rättigheterna och målen kan bara uppnås om principerna om deltagande, ansvarsskyldighet och icke-diskriminering respekteras. Globala målens genomförande är allas ansvar. Vi, invånare och kommuner i Örebro län, ska tillsammans med resten av världen arbeta för att målen uppnås.

Som antidiskrimineringsbyrå vill Örebro Rättighetscenter poängtera att antidiskriminering nämns som viktigt i genomförandet av FNs globala mål och Agenda 2030. Det är således inte bara ett generellt åtagande att arbeta för målens genomförande, utan en specifik förpliktelse att aktivt arbeta mot diskriminering. Vi ser exempel på att antidiskriminerade arbete omnämns specifikt, samt genomsyrar flertal av de globala målen, bland annat mål 5 (ökad jämställdhet). Här lyfts att arbeta för att avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt (delmål 5.1). I mål 10 (minskad ojämlikhet), poängteras att ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Specifikt omnämnt finns att utrota all form av diskriminering i delmål 10.3. I mål 16, (fredliga och inkluderande samhällen), poängteras att arbeta för att alla människor ska vara lika inför lagen och ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. Detta specificeras under flertalet av delmålen under mål 16, bland annat att arbeta för att främja och verkställa icke-diskriminerande politik och lagstiftning, öka kunskap om rättigheter och främja rättssäkerhet. Samtliga av dessa mål ska följas upp och mätas för att se hur arbetet går. På nationell och lokal nivå.

Örebro Rättighetscenter vill därför använda FN-dagen för att uppmärksamma behovet av långsiktigt antidiskriminerade arbete i länet. För att det har betydelse, på såväl lång som kort sikt, för individer, för arbetsplatser och skolor, för kommuner, för länder runt om på jorden. På alla platser och av alla människor, precis som genomförande av de globala målen. Om vi arbetar med antidiskriminering kommer vi också att arbeta för de globala målens genomförande.

Örebro Rättighetscenter vill också använda FN-dagen 2019 för att påminna om hur viktigt ett kunskapshöjande förebyggande arbete kring antidiskriminering är. Att öka kunskapen om vad diskriminering är, hur det kan motverkas och vad som påverkar och leder till diskriminering. Vi vill också påminna om vikten av att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och i genomförande av de mänskliga rättigheterna och de globala målen, i skolan och på arbetsplatser runt om i Örebro län. Det är inget som kan förhandlas bort, det måste ske.

Kommuner i Örebro län har goda förutsättningar för genomförande av de globala målen och på många håll finns också stora satsningar på hållbarhetsfrågor och arbete med globala målen. Minns då också att de globala målen inte kan uppfyllas om det inte finns ett aktiv arbete med antidiskriminering!

Örebro Rättighetscenter 2019-10-24