Datum: 14 mars, 2020
Tid: kl. 13.00 (Vi bjuder på soppa mellan klockan 12.00 och 13.00!)
Plats: Ateljén Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, 703 61 Örebro

Verksamhetsåret har nått sitt slut och det är dags för årsmöte för föreningen Örebro Rättighetscenter! Nu är det tid att summera det som har varit och besluta om hur föreningen ska verka under 2020.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2020.

Medlemsföreningar har rösträtt genom ett ombud. Ombudsblankett finns bifogad här: OMBUDSANMÄLAN. Glöm inte att ta med ifylld blankett till årsmötet.

Efter avslutat årsmöte kallas styrelsen till konstituerande
styrelsemöte.

Samtliga årsmöteshandlingar finns på Örebro
Rättighetscenters kontor att ta del av senast en vecka
innan årsmötet.

Årsmötet skall behandla följande:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av två justerare
7. Val av två rösträknare
8. Årsmötets behöriga utlysande
9. Verksamhets- och ekonomisk berättelse
10. Revisionsberättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkningar
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
13. Behandling av inkomna förslag från medlemmar och
styrelsens förslag
14. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
15. Val av ordförande för två år och kassör för ett år
16. Val av övriga ledamöter och ersättare samt revisorer
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
18. Val av valberedning
19. Fastställande av verksamhetsplan
20. Fastställande av budget
21. Fastställande av medlemsavgiften
22. Mötets avslutning

 

För mer information eller nomineringar kontakta:

Alma Mutic, ordförande

alma.muftic@rattighetscenter.se eller info@rattighetscenter.se

Vi ser gärna att du anmäler dig i förväg till lunchen. Maila då info@rattighetscenter.se och meddela även eventuell specialkost!