Modersmålsdagen instiftades av Unesco år 1999 för att främja språkundervisning samt språklig mångfald. Dagen vill också påminna om alla människors rätt till att skriva och tala sitt modersmål. I och med att FN:s barnkonvention nu blivit svensk lag kan modersmålsdagen tänkas vara extra aktuell i år. I barnkonventionen finns nämligen flera artiklar som skulle kunna stärka rätten till modersmålsundervisning. I artikel sex stadgas till exempel att konventionsstaterna ska göra sitt yttersta för att säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Enligt Skolverket är modersmålet en stor del av barnets språkliga utveckling, då ett välutvecklat modersmål har visat sig gagna lärandet av svenska och andra språk men också andra ämnen överlag. I barnkonventionen artikel åtta framgår även att konventionsstaterna måste respektera barnets rätt att behålla sin identitet. En del av syftet med modersmålsundervisningen är just att stärka barnets identitets – och personlighetsutveckling. Att ha rätt till modersmålsundervisning skulle därmed kunna stärkas utifrån både artikel sex och åtta i barnkonventionen. Förutom dessa artiklar framgår det också av artikel 30 att barn som tillhör urfolk eller andra etniska, religiösa eller språkliga minoriteter inte ska förvägras rätten att prata sitt egna språk. Denna artikel skulle också kunna stärka unga minoriteters rätt till modersmål. Modersmålsdagen och att barnkonventionen nu är lag går därmed hand i hand och kan tillsammans tänkas hylla modersmålsundervisning och verka för att behålla språkliga mångfald och bidra till barns identitet och utveckling.

 

Referenslista:

http://www.unesco.se/modersmalsdagen-21-februari-2/

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DMOE%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3

Kategorier: Debatt