Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras i samband med diskrimineringsgrunderna, vilka bland annat innefattar kön och könsidentitet/könsuttryck. Diskrimineringslagen skyddar individen från att diskrimineras inom olika samhällsområden där exempelvis arbetsplatsen och utbildning ingår. Trots att detta är lagstadgat visar en rapport från SCB på stora ojämlikheter mellan män och kvinnor samt att kvinnor diskrimineras från det att de går i skolan, kommer ut i arbetslivet till att de går i pension. Statistiken visar att kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Ändå har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och slutligen lägre pension än män. Detta måste förändras!

Det finns även en markant skillnad avseende mäns och kvinnors upplevelser kring diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. En undersökning av Unionen visar att 27 % av kvinnorna jämfört med 12 % av männen upplever att de under det senaste året blivit utsatta för diskriminering som har samband med en diskrimineringsgrund på sin arbetsplats. Vidare uppger 16 % av kvinnorna jämfört med 3 % av männen att de blivit utsatta för könsdiskriminering eller trakasserier på grund av kön det senast året. Dessutom har var tionde kvinna under 30 år någon gång under det senaste året blivit utsatt för sexuella trakasserier av chefer eller kollegor.

Några kanske invänder med att kvinnor i Sverige har det väldigt bra i jämförelse med andra kvinnor i världen och att Sverige år 2018 hamnade på plats nummer tre i World Economic Forums rapport över världens mest jämställda länder.

Trots att Sverige ligger i framkant när det kommer till jämställdhet och kvinnors rättigheter kvarstår många problem och det finns fortfarande stort utrymme för förbättringar. Statistiken visar på att kvinnor i genomsnitt endast tjänar 89 % av vad män tjänar. Detta leder i sin tur till att kvinnor i genomsnitt endast får 68 % av mäns pension. Fortsättningsvis visar en undersökning som studerat genomsnittliga löne- och inkomstveckling under åren 2000-2014 för högskoleexaminerade kvinnliga och manliga lärare, civilingenjörer samt läkare att män under samtliga år och utbildningsgrupper har högre inkomst än kvinnor. Som lärare hade män 4000 kronor högre inkomst än kvinnor, bland civilingenjörer 7000 kronor och bland läkare 10 000 kronor. Med bakgrund i den nolltolerans mot diskriminering som ska råda inom arbetslivet är detta väldigt oroväckande siffor.

I enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser har alla arbetsgivare en skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet kan dessutom bidra till en ökad medvetenhet och diskussion kring jämställdhet inom organisationen. Skyldigheten innebär att arbetsgivare inom sin organisation aktivt och målinriktat måste arbeta för att upptäcka, åtgärda och förhindra diskriminering och ojämlikheter som har samband med kön. Det är därför både allvarligt och anmärkningsvärt att arbetsgivare ignorerar sin skyldighet att utföra dessa aktiva åtgärder. Varje aktiv åtgärd som uteblir är en missad möjlighet att skapa ett mer jämställt och inkluderande samhälle där ingen blir diskriminerad på grund av kön och könsidentitet/könsuttryck.

För att åstadkomma ett jämlikt arbetsliv utan diskriminering måste vi tillsammans arbeta för att förändra strukturerna som möjliggör diskriminering och de mekanismer som bidrar till att omgivningen inte reagerar. Detta är inte något som endast ska göras när en arbetsgivare får veta att diskriminering har skett utan arbetet måste ske innan någon drabbas. Därför krävs en aktiv handling från arbetsgivarna att ta sitt ansvar och arbeta aktivt för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom arbetslivet!

På länken nedan finns en guide från Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida gällande hur du kan arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering och hur du kan lägga upp arbetet i din organisation: http://aktiva-atgarder.do.se/index.html

Sara Karlsson

Örebro Rättighetscenter

 

Källor:

http://www.do.se/om-do/pressrum/aktuellt/aktuellt-under-2018/fa-arbetsgivare-kanner-till-nya-krav-pa-forebyggande-arbete/

http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/aktiva-atgarder-arbetsgivare/

http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/stod-hundra-mojligheter-rekrytera-utan-diskriminera2.pdf

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/pong/statistiknyhet/pa-tal-om-kvinnor-och-man.-lathund-om-jamstalldhet-2018/

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Skillnaden-i-inkomst-ar-storre-an-skillnaden-i-lon/

https://unionenopinion.se/nyheter/rapport-lonekartlaggning/

https://unionenopinion.se/nyheter/vi-maste-oka-jamstalldhetstakten/

https://www.unionen.se/sites/default/files/files/unionens_mangfaldsundersokning_2017_webb_2755.pdf

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

http://aktiva-atgarder.do.se/