Den 1 mars är det dagen mot diskriminering som uppmärksammas för att synliggöra diskriminering och antidiskrimineringsarbete. Skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet och skyddet mot diskriminering är direkt kopplat till principen om alla människors lika värde. Det är en av grundvalarna i arbetet för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.

Både enligt den svenska diskrimineringslagen och Europakonventionen får ingen utsättas för diskriminering. Också i de globala hållbarhetsmålen (10.3) och Agenda 2030 står att läsa att utrota diskriminering är viktigt för ett hållbart samhälle och en förutsättning för en jämlik värld.

Viktig att minnas är din rätt att inte bli diskriminerad, men viktigt är också att minnas att den eller de som har makt att diskriminera, också har en skyldighet att inte göra det. Ändå vet vi att diskriminering sker i många olika kontexter.

Ett av syftena med diskrimineringslagen är att försöka säkerställa att varje människa ska ha likvärdig tillgång till samhället.Men trots lagen sker diskriminering dagligen och påverkar människors tillgång till rättigheter som utbildning, sjukvård, bostad, arbete och sker även i mötet med myndigheter. I den svenska diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering på sju grunder: kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, könsidentitet och könsuttryck, och ålder. Dessa sju grunder finns för att skydda grupper som genom historien varit särskilt utsatta för förtryck och som fortfarande är mest utsatta.

Om du eller någon du känner är utsatt för diskriminering är det viktigt att försöka få upprättelse. Men du kanske inte vet hur du ska gå till väga eller är orolig för vad som kan hända om du vågar påtala diskriminering, trakasserier eller orättvis behandling. Då kan du alltid vända dig till en antidiskrimineringsbyrå för att få kostnadsfri juridisk rådgivning. I Örebro län kan du vända dig till Örebro Rättighetscenter. Fler byråer hittar du här: https://www.diskriminering.se/lar-dig-mer/anvandbara-lankar/

Just idag, på dagen mot diskriminering, påminn världen om att antidiskriminerande arbete är arbete för de mänskliga rättigheterna och för en mer rättvis och hållbar samhälle. Vi gör det tillsammans!