Sedan FN:s barnkonvention accepterades har flera länder ratificerat konventionen och barn världen över fått sina rättigheter fastställda i den internationella rättsordningen. I år har barnkonventionen också blivit svensk lag, vilket gjort att barnrätt nu särskilt kommit upp på agendan. Trots barnkonventionens universella genomslag förekommer fortfarande brott mot barns rättigheter. Många barn lever idag under svåra förhållanden och tvingas att arbeta istället för att gå i skolan. Exakt hur många barn som idag utsätts för barnarbete är dock svårt att beräkna. Många barn arbetar inom sina familjer eller på gatan och fångas därför inte upp av statistiken. Myndigheter i många länder vill inte heller kännas vid att barnarbete existerar och för därmed ingen statistik på området. UNICEF har dock kommit fram till en ungefärlig siffra som visar på att det år 2016 var det cirka 150 miljoner barn i världen som utförde barnarbete. Så, hur ser detta barnarbete ut i världen? Och vad kan vi som världsmedborgare göra för att hjälpa till att minska barnarbete?

Den form av barnarbete som ökar mest idag är det arbete som sker på gatan. Arbetet kan då ta sig i uttryck genom att barnet går runt på gatorna och säljer blommor, putsar skor eller tvättar bilar. Många barn, vanligtvis flickor, arbetar också med hemhjälp. Eftersom det är svårt att se vad som försiggår inom hemmets väggar är denna grupp av barnarbetare särskilt utsatta. Det är vanligt att barn inom denna form av barnarbete blir utsatta för olika typer av övergrepp från sina arbetsgivare. Den vanligaste formen av barnarbete är emellertid då barn arbetar inom den egna familjen, exempelvis med jordbruk eller boskapsskötsel. Barnarbete kan således ta sig i uttryck på olika sätt men gemensamt för allt arbete är att det berövar barns barndom.

En del av arbetet mot barnarbete är att se till att alla FN:s medlemsstater följer barnkonventionen. Förutom barnkonventionen har FN också tagit fram globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 som ska verka för att minska ojämlikhet och orättvisor i världen, avskaffa extrem fattigdom, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Ett av dessa globala hållbarhetsmål är att all form av barnarbete ska vara avskaffat senast år 2025. FN har således målet i sikte och deras kamp mot barnarbete är glasklart. För oss som svenska medborgare kan barnarbete dock kännas avlägset och långt ifrån förknippat med vår vanliga vardag. Men är det verkligen så?

Sverige har kommit väldigt långt i barnrättsarbetet, däremot ligger barnarbete bakom många produkter som vi svenskar konsumerar. För att hjälpa till att arbeta för FN:s hållbarhetsmål om att minska barnarbete runt om i världen måste vi därför fundera över vilka produkter vi konsumerar. Ett sätt att stå upp för världens barn och strida för deras rättigheter blir då att handla från företag som tydligt redovisar var deras produkter kommer ifrån och hur de arbetar för goda arbetsvillkor. Fairtrade, GOTS och KRAV är exempel på märkningar som säkerställer att barnarbete inte förekommer i produktionen. Att vi tillsammans tar ansvar och ser till att våra konsumtionsvanor inte kränker barns rättigheter skulle kunna vara det som krävs för att nå målet om en värld fri från barnarbete vid år 2025. Genom att handla rätt kan vi göra skillnad och ge alla världens barn rättigheten, att bara vara barn!

Frida Ottosson
Örebro Rättighetscenter

 

Referenser 

Globala målen, ”Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, Tillgänglig: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt/, 2015 (hämtad 2020-02-27).

International Labour Organization, Child Labour Statistics”, Tillgänglig: https://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang–en/index.htm, 2016 (hämtad 20-02-27).

International Labour Organization, ”Global Estimates of Childlabour” Tillgänglig: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf, 2017 (hämtad 20-02-27).

Plan International, ”Miljoner i barnarbete”, Tillgänglig: https://plansverige.org/barnarbete/, 2020 (hämtad 2020-02-27)

Rädda barnen, ”Bara 10 år men redan en erfaren fabriksarbetare”, Tillgänglig: https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/trygghet/barnarbete/kamal/, 2019 (hämtad 2020-02-27)

Unicef, ”Vissa barn arbetar 14 timmar om dagen”, Tillgänglig: https://unicef.se/fakta/barnarbete, 2018 (hämtad 2020-02-27).

Sveriges konsumenter, ”Så kan du bidra till de globala målen som konsument”, Tillgänglig: https://www.sverigeskonsumenter.se/vad-du-kan-gora/konsumera-medvetet/globala-malen/, 2017 (hämtad 2020-03-19).