Idag 11 oktober är det internationella flickdagen, en dag Förenta Nationerna (FN) initierat för att uppmärksamma flickors utsatta situation världen över. De senaste 11 dagarna har Örebro Rättighetscenter tillsammans med Örebro Tjejjour genomfört en informationskampanj på Instagram och Facebook med 11 olika flicka-fakta för att belysa denna dag. Särskilt slående är att självmord är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland flickor i övre tonåren. Det är alltså vanligare att en flicka dör av självmord än på grund av olyckor, cancer, infektioner eller andra kroniska fysiska sjukdomar. I prop. 2007/2008:110 antog regeringen en nollvision för självmord med flera suicidpreventiva insatser. Bland annat står det i propositionen att:

 ”Ingen bör hamna i en så utsatt position att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.”

Att ingen ska begå självmord till följd av psykisk ohälsa är såklart en optimal tillvaro, men ser verkligheten ut så idag 12 år senare?

Trots regeringens nollvision visar Kairos Future och Suicide Zeros rapport ”Tio år utan förbättring: Nu krävs stora insatser för ungas psykiska hälsa” att 1612 barn och ungdomar dött av självmord de senaste tio åren, i snitt handlar det om tre döda varje vecka. Bland barn och ungdomar är 77 procent av de som vårdas för självmordsförsök flickor. Oroväckande många yngre uppger att de någon gång har skadat sig själva. Risken är högre att en flicka får livshotande självskador än att hon utsätts för våldsövergrepp som ger livshotande skador. Risken att utsättas för våldsbrott förmedlas ständigt i media och är sannolikt något både föräldrar och barn är väl medvetna om. Men den andra risken talas det inte lika mycket om, och många flickor döljer ofta ett självskadebeteende för omvärlden. Det finns ett stigma kring psykisk ohälsa och suicidala tankar som behöver lyftas. Det har blivit ett öppnare samtalsklimat kring dessa frågor, men vi är inte framme än.

Den senaste rapporten om skolbarns hälsovanor från Folkhälsomyndigheten visar att den självupplevda psykiska ohälsan bland flickor har ökat, dessutom sätts fler psykiatriska diagnoser som depression och ångestsyndrom. För att komma närmare regeringens nollvision är det viktigt att vi alla uppmärksammar psykisk ohälsa och agerar. Vi måste våga prata om självmord och våga fråga om suicidtankar. Bakom dessa flickor som dör av självmord finns anhöriga och vänner som förlorar någon de håller kär. Att förlora en närstående i självmord är ett stort trauma som påverkar alla runtom personen både fysiskt och psykiskt.

Vi har alla en viktig roll, i vården, skolan, men även du och jag. Hos en suicidbenägen person finns vanligen skuld- och skamkänslor men ämnet är viktigt att beröra. Genom att prata om livet, döden och det egna måendet kan liv räddas. Hela samhället behöver agera, både förebyggande och när självskadebeteende eller suicidförsök redan inträffat. Var uppmärksam på personer i din omgivning och våga fråga om hen har suicidtankar, det är en myt att frågan riskerar att väcka den björn som sover.

Om du själv mår dåligt: https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/om-att-ha-sjalvmordstankar/

Så hjälper du någon med självmordstankar: https://mind.se/om-sjalvmord/sa-hjalper-du-nagon-med-sjalvmordstankar/

Tips för skolpersonal: https://www.suicidezero.se/fakta-och-rad/tips-for-hur-skolpersonal-kan-prata-om-sjalvmord-med-elever

Sandra Jansson, Örebro Rättighetscenter

 

 

Referenser

Friends, ”Friendsrapporten 2020”, Tillgänglig: https://www.dropbox.com/s/dxlqk9st0a840dr/Friendsrapporten2020.pdf?dl=0, 2020 (hämtad 15 september 2020).

Folkhälsomyndigheten, ”Skolbarns hälsovanor 2017/18”, Tillgänglig: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53d5282892014e0fbfb3144d25b49728/skolbarns-halsovanor-2017-18-18065.pdf, 2018 (hämtad 2020-10-01).

Kairos Future & Suicide Zero, ”Tio år utan förbättring: Nu krävs stora insatser för ungas psykiska hälsa”, Tillgänglig: https://assets.ctfassets.net/87pwg6063hb1/4txMDEX1Xri1nlA0WqJe0K/a41f63ad0362623236cf54bf0801d26e/SZ_RAPPORT_2020_FINAL_ONE_PAGE.pdf, 2020 (hämtad 15 september 2020).

Prop. 2007/08:110, ”En förnyad hälsopolitik”, Tillgänglig: https://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110, 2008 (hämtad 24 september 2020).

Suicide Zero, ”Om någon har tagit sitt liv”, Tillgänglig: https://www.suicidezero.se/fakta-och-rad/samtala-om-sj%C3%A4lvmord/om-nagon-har-tagit-sitt-liv, (hämtad 29 september 2020).