Skolan är en viktig plats för barn och unga. En förutsättning för att de ska kunna växa och utvecklas är att det finns trygghet. I Sverige har vi skolplikt och skolan ska därför vara ett ställe där barn känner sig trygga. Men, kan skolan erbjuda trygghet till alla barn?

1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag för att stärka barnens rättigheter och förtydliga den skyldighet staten har att tillhandahålla trygghet för barn. Idag den 20 november är det internationella barndagen som instiftades när FN:s konvention om barnens rättigheter antogs år 1989. I artikel 2 i barnkonventionen står det att barns rättigheter ska tillförsäkras och respekteras samt att barn ska skyddas mot diskriminering. Det är vuxnas ansvar att göra barn medvetna om sina rättigheter. Diskriminering av såväl vuxna som barn kan ske på flera olika sätt oavsett åldersgrupper och inom flera samhällsområden. En form av diskriminering är sexuella trakasserier vilket förekommer på en mängd olika platser, exempelvis på arbetsplatser och skolor.

Sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ”ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Det kan vara kommentarer, tafsande, sexuella anspelningar och inbjudningar eller att skicka nakenbilder eller bilder på könsorgan till någon som inte vill det. Det väsentliga är att beteendet är ovälkommet för den som utsätts. Det är alltid personen som blir utsatt som avgör vad som är kränkande. Friendsrapporten 2020 visar att 7 % av skolbarnen i årkurs 3–6 och 9 % i årkurs 7–9 har själva uppgett att de utsatts för sexuella trakasserier, det kan dock finnas ett stort mörkertal. Sexuella trakasserier sker oavsett kön men flickor drabbas i högre grad, speciellt i tonåren.

Beteenden av barn riktade mot andra barn som enligt lagen klassas som sexuella trakasserier normaliseras ofta i vuxenvärlden med könsstereotypiska argument. Skolan har en viktig roll när det kommer till att bryta destruktiva könsnormer. Det ska inte ses som en komplimang att bli dragen i håret. Det ska inte bortförklaras som ett “omoget” beteende när någon tar en klasskamrat på brösten. Vi måste se sexuella trakasserier för vad det är och inte förminska beteendet och upplevelsen. De som utsätter andra för sexuella trakasserier behöver medvetandegöras om allvarligheten i beteendet. Uppmärksamma barn och unga om rätten till den egna kroppen och betona att det aldrig är deras fel om de utsätts för sexuella trakasserier.

Skolan har dessutom ett tydligt juridiskt ansvar för att säkerställa elevers trygghet i skolans miljöer. Rutiner och riktlinjer gällande trakasserier och sexuella trakasserier ska finnas på både förskolor och skolor. Händelsen ska utredas och åtgärder ska vidtas för att förhindra att det sker igen. Men dessa riktlinjer och rutiner får inte bli till dammiga dokument som personalen endast har en vag kännedom om. Rutinerna och riktlinjerna måste få reell effekt, vara levande, verksamma och göra att barn på riktigt känner sig och är trygga i skolan.

Sexuella trakasserier ska inte förminskas, barn och unga har rätt till trygghet och det är vuxnas ansvar att medvetandegöra barn om det. Genom ökad kompetens, förebyggande arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering, trygghetsarbete och kontinuerliga samtal både med barn och vuxna samt inom personalgruppen kan vi tillsammans öka vår kunskap och arbeta mot sexuella trakasserier. Barnkonventionen är numera svensk lag och vi alla måste hjälpas åt för att stärka barnens rättigheter!

 

Sandra Jansson

Örebro Rättighetscenter

 

Referenser 

Diskrimineringslag (2008:567). Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567, 2008, (hämtad 2020-11-05).

Diskrimineringsombudsmannen, ”Utred och åtgärda trakasserier i förskolan, skolan eller högskolan”. Tillgänglig: https://www.do.se/framja-och-atgarda/atgarder-vid-trakasserier-inom-utbildningsomradet/, 2020, (hämtad 2020-11-05).

Friends, ”Friendsrapporten 2020”. Tillgänglig: https://www.dropbox.com/s/dxlqk9st0a840dr/Friendsrapporten2020.pdf?dl=0, 2020, (hämtad 2020-11-05).

Jämställdhetsmyndigheten, ”För dig som möter barn och unga”. Tillgänglig: https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/sexuella-trakasserier/for-dig-som-moter-barn-och-unga, 2020, (hämtad 2020-11-05).

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Tillgänglig: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197, 2018, (hämtad 2020-11-05).