UPPDATERING: Årsmöteshandlingar finns att läsa via denna länk

Verksamhetsåret 2021 har nått sitt slut och det är dags för årsmöte för föreningen Örebro Rättighetscenter! Nu är det tid att summera det som har varit och besluta om hur föreningen ska verka under 2022. Årsmötet kommer även i år att vara digitalt.

Datum: 12 mars 2022

Plats: Digitalt via mötesplattformen Zoom.

Du får länk till mötet när du anmäler dig. Du kommer till mötet genom att klicka på länken.

Tid: Mötet börjar kl. 13.00. Checka in på Zoom senast kl 12.45

Anmälan till årsmötet: För att delta på årsmötet behöver du anmäla dig. Anmälan sker genom att du skickar ett mail till info@rattighetscenter.se där du anger ditt namn och den mailadress som du önskar att få årsmöteshandlingar skickade till. Efter anmälan kommer du att få ett mail som innehåller länk till den digitala plattform där mötet kommer att hållas.

Samtliga årsmöteshandlingar inklusive möteslänk skickas till dig som anmält dig, senast en vecka innan årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den

26 februari 2022.

Medlemsföreningar har rösträtt genom ett ombud. Ombudsblankett finns bifogad här: OMBUDSANMÄLAN. Glöm inte att skicka in ifylld blankett till årsmötet på info@rattighetscenter.se

Efter avslutat årsmöte kallas den nyvalda styrelsen till konstituerande styrelsemöte.

Årsmötet skall behandla följande:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av två justerare
7. Val av två rösträknare
8. Årsmötets behöriga utlysande
9. Verksamhets- och ekonomiskberättelse
10. Revisionsberättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkningar
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
13. Behandling av inkomna förslag från medlemmar och styrelsens förslag
14. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
15. Val av ordförande för två år och kassör för ett år
16. Val av övriga ledamöter och ersättare samt revisorer
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
18. Val av valberedning
19. Fastställande av verksamhetsplan
20. Fastställande av budget
21. Fastställande av medlemsavgiften
22. Mötets avslutning

Stöd kring deltagande digitalt

Efter anmälan kommer du få ett mail med länk till mötet samt möteshandlingar. I detta mail finns även praktisk information med viktiga saker att tänka på och hur du kan förbereda dig inför det digitala mötet. Om mer stöd behövs eller det finns frågor är du välkommen att kontakta info@rattighetscenter.se

För mer information kontakta:

Tova Råstedt ordförande

tova.rastedt@rattighetscenter.se
eller info@rattighetscenter.se