Idag den 21 mars är det den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. Dagen utnämndes av FN och en konvention om avskaffandet av rasdiskriminering bildades och trädde i kraft i Sverige år 1972.  

Det är ett faktum att runtom i världen diskrimineras personer på grund av sin hudfärg och ursprung. I Sverige är afrosvenskar1 en grupp bland flera som särskilt faller offer för diskriminering och rasism. Trots att 50 år har passerat sedan konventionen trädde i kraft ser vi att inte heller Sverige är förskonat från rasistiska strukturer som påverkar människor väldigt illa. Örebro Rättighetscenter vill därför särskilt idag synliggöra dessa strukturer och dess effekter.  

Ett av flera områden där rasism synliggörs är arbetsrelaterade situationer. Ett exempel på detta är att afrosvenskar får påvisbart lägre löner visar en rapport från länsstyrelsen. Hela 36 % lägre lön än den övriga befolkningen har afrosvenskar födda i Sverige med en förälder född i Afrika söder om Sahara. När det kommer till chefspositioner är afrosvenskar underrepresenterade och väl i en chefsposition är inkomsten lägre än för chefspositioners inkomst i regel. Också i brottsofferstatistiken avspeglas ojämlikhet. I hatbrottsstatistiken är främlingsfientliga och rasistiska hatbrott det mest förekommande motivet till polisanmälda hatbrott år 2020 (55 %).  Av alla inkomna anmälningar med främlingsfientlighet och rasism som hatbrottsmotiv var afrofobiska den största underkategorin som rörde en enskild grupp (28 %).  

Afrosvenskas utsatthet tydliggörs också i andra studier. Bland annat en studie DO genomförde 2008 med syfte att undersöka upplevelser av diskriminering och rasism i Sverige bland unga människor med afrikansk bakgrund. Varenda deltagare i studien hade upplevt både rasism och diskriminering på grund av sin bakgrund. Det kunde ta sig uttryck på flera sätt, bland annat genom fysiskt våld, uteslutningar, integritetskränkningar och sexuella trakasserier.  

Idag den 21 mars vill vi påminna om framför allt skyldighetsbärare att ta kampen mot strukturell diskriminering och rasism och främja allas tillgång till sina mänskliga rättigheter. Det krävs att skyldighetsbärare inser strukturerna, men också aktivt verkar mot de för en förändring. Örebro Rättighetscenter vill särskilt uppmana skyldighetsbärare att säkerställa nolltolerans mot diskriminering och rasism samt att konventionen om avskaffandet av rasdiskriminering följs! 

Har du blivit utsatt av diskriminering? Kontakta Örebro Rättighetscenter. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till dig som blivit utsatt för orättvis behandling. 


Källhänvisning: 

Not 1: Med begreppet afrofobisk avses den rasism och diskriminering gentemot de med ursprung i subsahariska Afrika som varit del i den afrikanska diasporan. 

SÖ 1971:40 Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. 

Länsstyrelsen Stockholm, Rapport 2018:21, “Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden”, Tillgänglig: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4e0415ee166afb5932417f0d/1542191137748/Rapport%202018-21%20Antisvart%20rasism%20och%20diskriminering.pdf, (hämtad: 2022-03-09).  

BRÅ, Rapport 2021:17, “Polisanmälda hatbrott 2020”, Tillgänglig: https://bra.se/download/18.79079f9d17cc01fce501ad6/1638968596572/2021_17_Polisanmalda_hatbrott_2020.pdf, 2021, (hämtad: 2022-02-28). 

Ombudsman mot etnisk diskriminering (DO), “ATT FÄRGAS AV SVERIGE: Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige”, Tillgänglig: https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e24/1618941269901/rapport-att-fargas-av-sverige.pdf, 2008, (hämtad: 2022-02-28).