Idag, den 14 maj är det Teckenspråksdagen! Därför vill Örebro Rättighetscenter synliggöra det svenska teckenspråket och lyfta vikten av att arbeta för alla människors lika rättigheter och möjligheter. 

Av språklagen framgår att ”den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket”. Även förskolans läroplan (Lpfö18) lyfter rätten till teckenspråk, och menar att alla barn som har behov av svenskt teckenspråk har rätt att utveckla språket i förskolan. Enligt skollagen är också skolornas ansvar att förse eleven med tolk vid behov. Det gäller grundskolan samt gymnasieutbildningar, folkhögskola, högskola, universitet och andra utbildningssamordnare. 

Inom skolans område och inom arbetslivet finns det också en skyldighet för arbetsgivare och utbildningsanordnare att vidta så kallade aktiva åtgärder enligt 3 kap diskrimineringslagen. Detta för att främja lika rättigheter och möjligheter. Det innebär alltså att det enligt lag ska finnas ett förebyggande och främjande arbete inom en verksamhet för att motverka diskriminering, bland annat diskriminering av personer med funktionsnedsättning.  

Bristande tillgänglighet är också en diskrimineringsform som finns för att skydda mot diskriminering. Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning jämfört med personer utan en funktionsnedsättning riskerar att missgynnas om en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder.  

Med diskrimineringslagen kan du ställa krav på tillgänglighet för teckenspråkstalande inom samhällsområden såsom arbetslivet, utbildning, varor och tjänster samt hälso- och sjukvård. Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för tillgängligheten så att alla oavsett funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga. 

Önskar din verksamhet stöd i arbetet för att förebygga diskriminering, för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla – ta kontakt med oss på Örebro Rättighetscenter. Har du som teckenspråkstalande, döv eller hörselskadad blivit utsatt för diskriminering är du alltid välkommen till oss för kostnadsfri juridisk rådgivning. 

Källor: 

https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenskt-teckensprak/ratten-till-teckensprak

Diskrimineringslagen (2008:567) 

Kategorier: Kunskap