Vad innebär egentligen diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning?

Med funktionsnedsättning menas enligt Diskrimineringslagen 5 § 4p: ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av skada eller en sjukdom fanns sedan födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå”.

En viktig term i lagtexten är att funktionsnedsättningen måste vara varaktig. Med varaktig begränsning avses enligt förarbetena att sjukdomen eller skadan inte ska vara av övergående form som exempelvis ett benbrott.

Även  personer som diagnostiserats med sjukdomar av progressivt förlopp, där sjukdomen efterhand kan komma att innebära funktionsnedsättning för individen omfattas av lagen. Detta kan exempelvis vara sjukdomar som ALS, cancer och MS.

Dock omfattas inte den som har haft en funktionsnedsättning men som genom rehabilitering eller på annat sätt blir frisk (med andra ord inte längre har funktionsnedsättningen).

Inte heller omfattas de med missbruksproblem såvida inte missbruket av någon anledning lett till funktionsnedsättning som omfattas i lagen.

Det görs ingen skillnad på hur allvarlig funktionsnedsättningen är, d.v.s. graden av sådan.