Under 15 år har Örebro Rättighetscenter genom sitt arbete bidragit till sin vision om ett samhälle fritt från diskriminering och för upprättelse för den enskilde personen som utsatts för diskriminering. I och med föreningens 15 års jubileum 2020 instiftas nu ett pris för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs av andra aktörer för ett mer rättvist samhälle och Örebro.

Rättighetscenter vill med priset uppmärksamma viktigt arbete som genomförs i Örebro län. Vi vill också att framtida pristagare blir stärkta i sitt viktiga förändringsarbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Priset utdelas årligen i samband med föreningens års- eller medlemsmöte till en person och/eller organisation/nätverk som genom sitt arbete och engagemang arbetat för mänskliga rättigheter och mot diskriminering samt för att synliggöra och bekämpa orättvisor i Örebro län.

Pristagarens arbete ska ha genomförts inom Örebro län och bidragit till förändringsarbete i linje med Örebro Rättighetscenters vision om ett samhälle fritt från diskriminering.

Rättighetsrosen 2024
Du kan nominera en person eller organisation/verksamhet du tycker bör uppmärksammas för sitt arbete genom att maila motiveringen till info@rattighetscenter.se senast 4 februari 2024.

En hand håller en rosa ros och ett diplom för Rättighetsrosen.

Rättighetsrosen 2023 tilldelades EKSAM

2023 års Rättighetsros tilldelas EKSAM för deras arbete med att stötta människor i ekonomisk utsatthet genom stöd till självständighet. Verksamheten bidrar till ökade möjligheter för personer att nå en tryggare och tillfredsställande levnadsstandard. EKSAM bidrar också till ökade möjligheter för barn att inte växa upp i ekonomisk utsatthet oavsett bakgrund och familjeförhållanden.

Alla människor har, enligt artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Detta omfattar rätten till arbete, rätten till social trygghet, rätten till fysisk och psykisk hälsa, rätten till utbildning och rätten till trygghet vid förlust av försörjning under omständigheter som man själv inte har kunnat råda över. Enligt Institutet för mänskliga rättigheter har den ekonomiska utsattheten i Sverige ökat, samtidigt som flera av de förmåner som ingår i det sociala skyddsnätet förlorat i värde, vilket ökar behovet och vikten av EKSAMs arbete.

EKSAM tilldelas Rättighetsrosen för sitt arbete med att stärka individer med stöd och vägledning ur en negativ ekonomisk situation och för allas rätt att leva tryggt och fritt, med en chans att bli självständig ekonomiskt. Det i sin tur bidrar till förutsättningar för uppfyllandet av flera andra rättigheter.


Rättighetsrosen 2022 tilldelades Matcentralen Örebro

Örebro Rättighetscenters Rättighetsros tilldelas en aktör i Örebro län för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett mer rättvist samhälle.

2022 års Rättighetsros tilldelas Matcentralen Örebro för deras arbete med rätten till mat, liv och värdighet för de mest utsatta i Örebro. Det finns idag en osynlig fattigdom som växer i det svenska välfärdssamhället. Sårbara personer och familjer pressas ännu mer i lågkonjunktur och med stigande priser.

Rätten till liv och utveckling är grundläggande mänskliga rättigheter som möjliggörs genom rätten till lämplig mat och ett liv tryggat från hunger. Människors rätt till lämplig mat och försörjning omfattas av FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Rätten till mat uttrycks även genom såväl konventionen om barns rättigheter som den om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Arbete som syftar till att människor ska kunna leva sina liv i frihet från hunger innebär alltså arbete för mänskliga rättigheter.

Människor orkar kämpa mer för sin vardag och sina andra rättigheter då de har mat i magen. Om du inte har mat orkar du inte tänka, gå i skolan eller utföra ett arbete. Mat är på flera sätt en förutsättning för att kunna delta i samhället. Därför är Matcentralens arbete enormt viktigt – då arbetet möjliggör för rätten till mat, ett liv fritt från hunger och bidrar till förutsättningar för uppfyllandet av flera andra rättigheter.


Rättighetsrosen 2021 tilldelades Jenny Tistell & Marie Hjalmarsson

Örebro Rättighetscenters Rättighetsros tilldelas en aktör i Örebro län för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett mer rättvist samhälle.

Rättighetsrosen 2021 tilldelas Jenny Tistell och Marie Hjalmarsson, Autism och Aspergerförbundet i Örebro län som under 2021 tagit kamp för en fungerande skolgång för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF). Marie och Jenny har tagit kampen bland annat genom medborgarförslag om en anpassning av skolan i samråd med föräldrar i flera av länets kommuner. Medborgarförslaget har även spridits och använts som underlag för liknande medborgarförslag i många andra svenska kommuner.

Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet som tas upp i såväl den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (1948) som FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. Marie och Jenny har, på ett konstruktivt sätt, tagit barn och ungdomars rättighet till en fungerande skolgång på största allvar, drivit arbete för långsiktig förändring och för barn och ungas rätt till skolgång.


Rättighetsrosen 2020 tilldelades Örebro Tjejjour

Örebro Rättighetscenters Rättighetsros tilldelas en aktör i Örebro län för att synliggöra och uppmärksamma det engagemang och arbete som genomförs för ett mer rättvist samhälle.

Örebro Tjejjours engagemang i tjejers, kvinnors och transkvinnors liv är ovärderlig i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Föreningen och dess volontärer ger själ och hjärta för att finnas för stöd och hjälp samtidigt som föreningen belyser och arbetar för att motverka orättvisor i samhället.

Genom att skapa en fristad för tjejer som är, eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld i olika former stärker Örebro Tjejjour unga kvinnor och tjejer.

Föreningen stöttar och lyssnar på de tjejer som känner sig ensamma eller de som har behov av att prata med någon. Alla frågor får en plats och inga problem är för små eller för stora.

I utmanade tider med Corona och ökad utsatthet för våld behövs er verksamhet mer än någonsin.