Förstå, förändra, fortsätta

Örebro Rättighetscenter erbjuder flertalet insatser som stöd till verksamheters arbete med diskrimineringsfrågor. Arbetet med att förebygga diskriminering är komplext och behöver genomföras på många olika nivåer och utgå ifrån var verksamhetens befinner sig idag. Målet är att omsätta kunskap och förståelse till ett aktivt förändringsarbete som fortsätter över tid.

Tabellen nedan illustrerar de sex stegen att ta för att starta ett långsiktigt arbete mot diskriminering. Det är utformat utifrån vår mångåriga erfarenhet av att öka kunskap om diskriminering, dess konsekvenser och orsaker samt hur vi kan förebygga att det sker.

Vad handlar det om? En översiktlig introduktion om diskriminering

På den första nivån kan vi erbjuda ett introduktion som kan beskrivas som en paraplyföreläsning och introduktion där vi översiktligt går igenom diskriminering, normer och förebyggande arbete samt var en kan vända sig om en blir utsatt för orättvis behandling.

Målet är att veta och på en grundläggande nivå känna till:

 • Vad definitionen av diskriminering är enligt diskrimineringslagen
 • Att normer och normkritiskt förhållningssätt är avgörande i det förebyggande arbetet
 • Att skyldighetsbärare inom arbetsliv och utbildning ska arbeta med aktiva åtgärder
 • Att veta när en kan vända sig till oss.

Steget passar för de som behöver introduktion och rekommenderas att bokas som en uppstart inför de kommande stegen. Medlemsföreningar erbjuds detta steg kostnadsfritt.

Bokas för en timme.

Vad är diskriminering? En introduktion för att förstå diskriminering.

Innehåller en grundläggande genomgång av diskrimineringslagens förbud, såsom vad som krävs för att det ska vara diskriminering enligt lag (missgynnande, diskrimineringsgrunder, former och områden) samt kort presentation av aktiva åtgärder.

Målet är att få kunskap för att förstå vad diskriminering är enligt diskrimineringslagen genom:

 • Fördjupad genomgång av förbudet mot diskriminering mot enskilda,
 • Översiktlig genomgång av vad som gäller särskilt för er verksamhet eller målgrupp,
 • Möjlighet att öva på att omsätta kunskapen med hjälp av diskussion kring diskrimineringsfall,
 • Översiktlig introduktion om hur det förebyggande arbetet ska gå till (aktiva åtgärder)

Steget passar för de som behöver kunskap om diskrimineringslagstiftningen och rättigheter och skyldigheter.

Bokas på från 2 timmar.

Vad ska vi göra? En introduktion om hur arbetet mot diskriminering ska gå till.

Innehåller information om vad verksamheter har skyldigheter att göra enligt diskrimineringslagstiftningen. Det innefattar bland annat vad verksamheten och ansvariga ska göra före, under och efter diskriminering har skett.

Målet är att få kunskap om vad verksamheter ska göra, genom:

 • Fördjupad genomgång av diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder samt policy och rutiner,
 • Översiktlig genomgång av vad som gäller särskilt för ert verksamhetsområde,
 • Möjlighet att diskutera vad som fungerar bra och vilka utmaningar som finns i ert nuvarande arbete.

Steget passar för de som behöver kunskap om skyldighetsbärares ansvar och skyldigheter och hur det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet ska gå till.

Bokas på från 2 timmar.

Hur spelar normer roll? En workshop om normer anpassad till er kontext.

Detta steg innefattar eget arbete med att undersöka normer i den egna verksamheten/kontexten.

Med målet att belysa normer och egna värderingar, genom:

 • att reflektera över våra egna värderingar, fördomar och privilegier,
 • att reflektera över normer i verksamheten.
 • Att öva på att belysa och upptäcka normer genom att diskutera ett fiktivt fall
 • Eget arbete med att undersöka normer i verksamheten,

Bokas på 2,5 timmar. Vi rekommenderar även att boka ett uppföljningstillfälle eller att boka nivå 5 för genomgång och fördjupning av undersökningen.

Hur gör vi? Skaparverkstad med målet att starta upp arbetet med aktiva åtgärder.

En processinriktad workshop på 3,5 timmar med praktiskt arbete med stegen undersöka, analysera och åtgärda. Aktiva åtgärder är i grunden en förändringsprocess, varför förändring är fokus i detta steg.

Vi arbetar med ett verktyg där vi tillsammans startar upp en granskning av de normer och hinder som finns i verksamheten, inom specifika områden som är relevanta för er. Ett verktyg och en granskning som ni tillsammans kan arbeta vidare med.

Passet bokas på minst 3,5 timmar. Vi rekommenderar även att boka ett uppföljningstillfälle för genomgång av ert arbete och inspiration inför nästa steg, alternativt boka en insats för steg 6.

Vid detta steg behöver du som beställare, eller nyckelpersoner i förändringsarbetet, avsätta tid för eget arbete och avstämningar med oss för att vi tillsammans ska lyckas med insatsen och att ni ska fortsätta arbetet efter insatsen.

Hur fortsätter vi?

Genom processen av alla steg har vi gemensamt påbörjat att identifiera behov och förutsättningar för långsiktighet. Vid detta steg kan vi erbjuda en workshop för att kartlägga hinder och möjligheter att lyckas med ett långsiktigt och systematiskt arbete.

Andra exempel kan vara skräddarsydda insatser utifrån era behov och önskemål, såsom  kunskapshöjande aktiviteter, vägledande samtal med ledning eller en grupp av nyckelpersoner, samt hjälp med riktlinjer och rutiner.

Det finns många sätt att ta sig igenom alla stegen. Många beställer ett eller två steg till att börja med, för att sedan boka fler. Andra vet från start att de vill arbeta långsiktigt och då kan vi tillsammans planera för en sådan process.

En helhetslösning kan rikta sig till olika grupper inom verksamheten, där insatserna har olika ansatser utifrån gruppernas roller.

Ett exempel är att årligen hålla en utbildning om diskrimineringslagen för nyanställda. Som komplement hålls årligen en workshop om förebyggande arbete och med skräddarsydda uppgifter att arbeta med som en del av det undersökande och analyserande arbetet. Insatsen har på så vis en kontinuitet med fokus på process och utveckling.

Prisbild

Insatserna per steg erbjuds till förmånliga priser, och för er som väljer flera insatser erbjuds paketpris. För den som önskar specialanpassningar och justeringar, tillkommer en extra kostnad enligt överenskommelse.

 

Utifrån vad ni är intresserade av så berättar vi gärna mer om innehåll, mål och syfte samt prisbild.

Hur går det till?

Du som kontaktar oss för att veta mer om våra utbildningar erbjuds ett möte där vi går igenom utbildningspaketet och tillsammans ringar in vad er grupp eller verksamhet behöver.

Om ni väljer att boka en utbildning kommer vi inför utbildningen att stämma av innehållet och gå igenom praktisk planering.

Efter utbildningstillfället följer vi upp och tillsammans utvärderar insatsen och vad vi fått med oss av den. Vi pratar också om nästa steg och ger i vissa fall rekommendationer om hur ni kan gå vidare.

Den här processen är en uppskattad del av våra tidigare beställare då det ger mervärde till föreläsningen och ökar möjligheten att utbildningen träffar rätt.

Vid de tillfällen en beställare eller verksamhet som har siktet på en långsiktig process redan från start, är processen mer omfattande och innehåller även en kartläggning och plan för vårt gemensamma arbete.

Vad behöver ni?

Vi tycker att det är viktigt att vi gemensamt skapar oss en bild av era behov och önskemål så att vi har möjlighet att erbjuda det ni efterfrågar. Intressenter för en utbildningsinsats får träffa vår verksamhetsansvarige där vi gemensamt går igenom bland annat dessa frågor:

 1. Vad är bakgrunden till att ni kontaktade oss för en bokning? Vad är ert fokus nu, specifik insats eller långsiktighet?
 2. Berätta om er verksamhet, vad ni gör, vilka roller ni har och hur många ni är?
 3. Hur ser ert arbete med jämlikhet och likabehandling ut? Vad fungerar bra idag och vilka utmaningar har ni?
 4. Vad har ni för kunskap om normer, makt och diskriminering idag och vad önskar ni mer kunskap om?
 5. Tänker ni er att hela verksamheten ska delta i insatserna eller enskilda grupper?

Boka ett möte genom att maila utbildning@rattighetscenter.se