Rättighetscenters utbud av utbildningar

Örebro Rättighetscenter arbetar förebyggande mot diskriminering genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, såväl till dem som riskerar att utsättas för diskriminering som till dem som kan riskera att diskriminera andra.

Vi erbjuder utbildningar om diskriminering, diskrimineringslagen, normer och normkritiskt förhållningssätt. Under utbildningarna varvar vi fakta med diskussioner och övningar. Vår erfarenhet är att detta upplägg brukar vara uppskattat av våra deltagare. Utbildningarna riktar sig både till offentlig, privat och ideell sektor. Vi kan skräddarsy ett utbildningspass anpassat utifrån er verksamhet och era behov. 

Nedan följer exempel på de områden inom vilka vi erbjuder utbildningar. Dessa områden kan erbjudas som enskilda utbildningar eller som teman i en längre utbildning, med upplägg på alltifrån en timme till flera heldagar. Kontakter för beställning av utbildningar finns längst ner på denna sida. 

Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Diskriminering innebär att en enskild individ missgynnas i en jämförbar situation, och att missgynnandet har en koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet och könsuttryck; religion eller annan trosuppfattning; etnicitet, funktionsnedsättning; sexuell läggning och ålder. Vi redogör för lagen och konkretiserar juridiken genom att ge tydliga och konkreta exempel från verkligheten. Nedan beskrivs utbildningens innehåll, syfte och kunskapsmål.


INNEHÅLL:

 • Diskrimineringslagens definition och olika former av diskriminering.
 • Diskrimineringslagens innehåll.
 • Beskrivning av diskrimineringsgrunderna med konkreta fall och exempel.
 • Diskussion om makt och normer som kan leda till diskriminering med utgångspunkt från varje diskrimineringsgrund.
 • Rättigheter och skyldigheter kopplat till diskriminering. Kunskap om vart en kan vända sig för att få stöd vid diskriminering.
 • Diskussion kring konkreta verktyg för att arbeta mot diskriminering i vår verksamhet.

SYFTE OCH KUNSKAPSMÅL:

 • Att deltagarna får ökad kunskap om diskriminering och diskrimineringslagen samt får möjlighet att reflektera kring normer som kan leda till diskriminering.
 • Att deltagarna får kunskap om sina rättigheter och skyldigheter när det gäller diskriminering och om var de kan vända sig om de eller någon i deras närhet blir utsatta.
 • Att deltagarna får möjlighet att diskutera hur de kan förebygga diskriminering.

Örebro Rättighetscenter erbjuder fördjupade utbildningar om diskrimineringslagen. Läs mer om utbildningarna under flikarna nedan.

Från och med 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen som utvidgar arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldigheter att vidta aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder handlar om ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och trakasserier och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren bör bland annat undersöka, analysera, vidta åtgärder och följa upp så att ingen missgynnas av arbetsklimatet eller anställningsformerna, med koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Under utbildningen redogör vi för lagändringen och vad kraven på aktiva åtgärder innebär. Nedan beskrivs utbildningens innehåll, syfte och kunskapsmål.

INNEHÅLL:

 • Vad säger diskrimineringslagen om arbetsliv och utbildning?
 • Arbetsgivarens och den anställdes rättigheter och skyldigheter kopplat till diskriminering.
 • Ramverk för arbetet för lika rättigheter och för att förebygga diskriminering.
 • Det förebyggande arbetets omfattning såsom arbetsförhållanden, underlättande av föräldraskap, rekrytering och befordran, löneskillnader samt utbildning och kompetensutveckling.
 • Diskussion kring konkreta åtgärder för att förebygga diskriminering i den egna verksamheten.

SYFTE OCH KUNSKAPSMÅL:

 • Att deltagarna får ökad kunskap om diskriminering i arbetslivet samt inom utbildning och hur detta kan förebyggas genom aktiva åtgärder.
 • Att deltagarna får kunskap om sina rättigheter och skyldigheter inom området.
 • Att ge deltagarna möjlighet till reflektion och diskussion kring frågeställningarna.

Ett exempel på en aktiv åtgärd kan vara att aktivt arbeta för ett likvärdigt bemötande, både gentemot varandra inom företaget och mot företagets målgrupp. För att sträva mot ett gott bemötande är det viktigt att reflektera över sina egna föreställningar och de normer som finns i företaget, då detta ofta speglar sig i just bemötande.

Diskrimineringslagen är nämligen formulerad så att det inte spelar någon roll ifall diskriminering sker med avsikt eller inte. Därför erbjuder vi en utbildning med fokus på hur fördomar uppstår och vilken betydelse normer och föreställningar har för vårt bemötande. Genom att bli medveten om dessa kan vi förebygga diskriminering och främja likabehandling.

Nedan beskrivs utbildningens innehåll, syfte och kunskapsmål.

INNEHÅLL:

 • Vad är ett likvärdigt bemötande? Hur kan vi sträva efter det?
 • Hur påverkar normer våra attityder och vårt bemötande?
 • Hur uppstår fördomar och hur kan vi försöka förändra dem?
 • Vilka normer finns i vår verksamhet och vilka normer behöver vi förändra?
 • Vikten av ett gott arbetsklimat där vi kan hjälpas åt att utvecklas tillsammans när det gäller bemötande.
 • Diskussion kring konkreta åtgärder för att främja likvärdigt bemötande i den egna verksamheten.

SYFTE OCH KUNSKAPSMÅL:

 • Att deltagarna får ökad kunskap om likvärdigt bemötande, hur fördomar uppstår och hur detta kan förebygga diskriminering.
 • Att deltagarna får möjlighet att reflektera kring sina egna föreställningar och verksamhetens normer samt formulera konkreta åtgärder för att främja likvärdigt bemötande.

Ett exempel aktiv åtgärd är att kartlägga och förebygga trakasserier och sexuella trakasserier. En del av detta arbete är att arbetsgivaren skall ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Diskrimineringslagen är formulerad så att det inte spelar någon roll ifall trakasserier eller sexuella trakasserier sker med avsikt eller inte. Därför erbjuder vi en utbildning med fokus på vilken betydelse normer och föreställningar har för vårt bemötande. Genom att bli medveten om detta kan vi förebygga diskriminering och främja likabehandling.

Nedan beskrivs utbildningens innehåll, syfte och kunskapsmål.

INNEHÅLL:

 • Vad är trakasserier och sexuella trakasserier i lagens mening? När blir ett skämt kränkande?
 • Vilka rättigheter har den som blir/blivit utsatt?
 • Vems ansvar? Vilka skyldigheter har arbetsgivare och anställda vid diskriminering?
 • Vilka rådande normer finns i den egna verksamheten och vilka normer behöver förändras?
 • Hur kan vi förebygga trakasserier och sexuella trakasserier i den egna verksamheten?
 • Diskussion kring konkreta åtgärder för att främja likvärdigt bemötande samt förebygga trakasserier och sexuella trakasserier i den egna verksamheten.

SYFTE OCH KUNSKAPSMÅL:

 • Att deltagarna får ökad kunskap om trakasserier och sexuella trakasserier i utifrån diskrimineringslagen och hur dessa kan förebyggas.
 • Att deltagarna får kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i frågan om diskriminering.
 • Att ge deltagarna möjlighet till reflektion och diskussion kring frågeställningarna.

Diskrimineringslagen förbjuder bostadsdiskriminering för den som tillhandahåller bostäder till allmänheten. Diskrimineringsförbudet omfattar t.ex. hyresvärdar, bostadsförmedlingar, bostadsrättsföreningar och mäklare. Dessa får inte diskriminera vid uthyrning eller försäljning av bostad för privatpersoner.

Därför erbjuder vi en utbildning som redogör vad bostadsdiskriminering innebär, skyldigheter hos den som tillhandahåller bostäder till allmänheten samt hur bostadsdiskriminering kan förebyggas. Nedan beskrivs utbildningens innehåll, syfte och kunskapsmål.

INNEHÅLL:

 • Vad säger diskrimineringslagen om bostadsdiskriminering?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har hyresgäster och de som förmedlar bostäder?
 • Trakasserier i anslutning till bostaden – vilka skyldigheter har hyresvärden, fastighetsmäklaren och bostadsrättsföreningen?
 • Diskrimineringslagens undantag.
 • Diskussion kring konkreta åtgärder mot bostadsdiskriminering och hur skyddet kan stärkas.

SYFTE OCH KUNSKAPSMÅL:

 • Att deltagarna får ökad kunskap om bostadsdiskriminering i lagens mening och hur detta kan förebyggas.
 • Att deltagarna får kunskap om sina rättigheter och skyldigheter när det gäller bostadsdiskriminering.
 • Att deltagarna får möjlighet att diskutera och formulera konkreta åtgärder mot bostadsdiskriminering.

De sju diskrimineringsgrunderna skyddas med anledning av att dessa grupper utsätts för orättvis behandling i högre utsträckning än andra. För en del verksamheter finns ett behov av fördjupning inom en särskild diskrimineringsgrund. Kanske möter ni en målgrupp som bryter mot normerna kring exempelvis funktionalitet eller etnicitet? Vi erbjuder möjlighet till fördjupad kunskap om hur lagen skyddar denna målgrupp och vad det innebär i praktiken. Dessutom reflekterar vi kring vilka normer och föreställningar som kan vara anledning till att vissa grupper behöver skyddas av lagen.

Nedan beskrivs utbildningens innehåll, syfte och kunskapsmål.

INNEHÅLL:

 • Fördjupad genomgång av diskrimineringsgrund/er.
 • Vad innebär den/de valda diskrimineringsgrunden/erna?
 • Vilka undantag finns i lagen?
 • Hur har lagen tolkats i olika fall? Vad innebär det i praktiken?
 • Vilka normer kan vara anledning till att diskrimineringsgrunderna behöver skyddas av lagen? Hur kan vi förändra dessa normer?
 • Diskussion kring konkreta åtgärder för att förebygga diskriminering.

SYFTE OCH KUNSKAPSMÅL:

 • Att deltagarna får en fördjupad kunskap om en eller flera diskrimineringsgrunder utifrån diskrimineringslagen och vad det innebär i praktiken.
 • Att deltagarna får möjlighet att reflektera kring de normer som kan ligga till grund för att just dessa diskrimineringsgrunder behöver skyddas av lagen samt diskutera hur diskriminering kan förebyggas.

Diskriminering grundar sig ofta i begränsande normer som påverkar våra attityder och vårt bemötande av andra människor. Därför erbjuder vi en grundläggande utbildning om normer och normkritiskt förhållningssätt, som handlar om att bli medveten om, kritiskt granska och att försöka förändra normer som kan leda till diskriminering. Medvetenhet om normer kan motverka diskriminering.

Deltagarna får genom diskussion och övningar en ökad förståelse för vad normer är, hur normer ändras, vad de innebär för samhället, för egen verksamhet och för individen. Vi går igenom hur er verksamhet kan arbeta för att utmana begränsande normer så att alla känner sig välkomna, inkluderade och har samma möjligheter att delta och påverka.

Nedan beskrivs utbildningens innehåll, syfte och kunskapsmål.

INNEHÅLL:

 • Vad är normer och vad innebär det att vara en normkritisk verksamhet?
 • Hur kan normer verka både positivt och negativt för samhället, verksamheten och för individen?
 • Vad har normer för betydelse för människors makt att påverka och möjligheter att vara delaktig i er verksamhet?
 • Vilka normer har vi i vår verksamhet? Hur kan vi arbeta för att utmana begränsande normer och för likabehandling?

SYFTE OCH KUNSKAPSMÅL:

 • Att deltagarna får ökad kunskap för normer och normkritik, samt normers betydelse för människors makt och möjligheter att vara delaktig samt att utöva sina rättigheter.
 • Att deltagarna får möjlighet att reflektera och diskutera kring de normer som finns i samhället och i verksamheten och hur de kan arbeta för likabehandling.

Vill du ha hjälp och inspiration kring hur du kan arbeta med diskriminering som lärare? Är du i behov av digitala lösningar? Då är ”Vadå diskriminering?” det perfekta utbildningen för dig att beställa!

”Vadå diskriminering?” är en digital utbildning som riktar sig till gymnasieelever. Syftet med utbildningen är att bidra till kunskap om samt möjlighet att reflektera kring diskriminering. Utbildningen bidrar också till att eleverna får information om deras rättigheter att inte diskrimineras samt var de kan vända sig om de blir utsatta. Utbildningen är kostnadsfri och kan genomföras både på distans och i klassrummet. Språknivån i filmen är relativt hög, men föreläsaren talar lugnt och tillsammans med undertext blir den tillgänglig för fler. Med den digitala utbildningen tillkommer också en lärarhandledning, som gör det enkelt att planera och genomföra undervisningen!

Utbildningsmaterialet består av:

 • En film med en inspelad föreläsning
 • Översiktsblad över diskrimineringslagen
 • Instuderingsfrågor
 • Reflektionsfrågor

Mer information om utbildningen och dess delar tillhandahålls vid beställning. Kontakter för beställning finns nedan.

Vad är normer och hur kan vi se dem i vardagen? Örebro Rättighetscenter tar dig med på en promenad genom stan. På vägen tittar vi i skyltfönster, på skyltdockor och reklampelare för att granska reproduktionen av stereotyper. Vem är det egentligen som får synas och vem saknas? På vilket sätt påverkar reklamen oss?

Stadsvandringen är till för att väcka diskussion och tankar kring normer. Vi går längs Drottninggatan och Köpmangatan och tar del av hur produkter och tjänster marknadsförs. Längs vägen utbyter vi egna erfarenheter, diskuterar kring vad vi ser och funderar på om det är något vi vill ändra på.

Stadsvandringen tar ca 1,5 timme och i grupper om max 15 personer.

För bokningsförfrågan och prisuppgifter maila utbildning@rattighetscenter.se