A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Ordlistan är under uppbyggnad

A

Afrofobi

Afrofobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot människor som har eller antas ha afrikansk härkomst.

Antisemitism

Antisemitism innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot judendom och personer/grupper som är eller antas vara judar.

Antiziganism

Antiziganism innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot de som är eller antas vara romer och resande.

Asexuell

Samlingsbegrepp för personer som inte har, eller i stort sätt inte har, något sexuellt behov eller lust.

B

Bifobi

Bifobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot bisexualitet och de som är eller antas vara bisexuella.

Binär könsuppdelning

En uppdelning av kön som enbart delar in människans kön i två kategorier; man och kvinna. Mer om kön se kön, cisperson, transperson, genus.

Bisexuell

En sexuell läggning som innebär att en kan bli sexuellt och romantiskt attraherad av mer än ett kön.

Bristande tillgänglighet

En form av diskriminering. Den innebär att en person med funktionsnedsättning blir orättvist behandlad genom att en verksamhet inte gjort vad den ska för att personen ska hamna i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättningen.

C

Cis-person

En person som identifierar sig och uttrycker sig enligt de sociala förväntningarna av personens biologiska och juridiska kön, förutsatt att det biologiska könet går att fastställa till antingen man eller kvinna. Cis-person är motsatsen till transperson.

Cissexism

Nedvärdering och förtryck av transpersoner där deras könsidentitet inte anses vara lika riktig som cis-personers könsidentitet

D

Demisexuell

Att vara demisexuell innebär att en person känner sig sexuellt attraherad till personer som en känner väl och har ett känslomässigt band till. Kan ingå under samlingsbegreppet asexuell.

Diskriminering

Om en som enskild individ behandlas sämre än någon annan individ i en jämförbar situation och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsgrunder

Sju grunder i diskrimineringslagen som personer inte får bli behandlad annorlunda för. Dessa sju grunder är könkönsidentitet eller uttrycketnisk tillhörighetreligion eller annan trosuppfattningfunktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

E

Etnisk tillhörighet

Definition enligt diskrimineringslagen: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

F

Funkofobi

Funkofobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot personer med funktionsnedsättning/-ar.

Funktionshinder

Hinder som människor stöter på i vardagen på grund av otillgänglighet i samhället. Ett funktionshinder är något som skapas i en miljö i förhållande till en person med normbrytande funktionsvariation. Det är alltså inte en egenskap hos en människa.

Funktionalitet

Synonymt med funktionsvariation. Alla människor har olika funktionalitet och funktionsvariation.

Funktionsnedsättning

Definition enligt diskrimineringslagen: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Funktionsvariation

Används för att beskriva en persons fysiska, psykiska och kognitiva funktion utan att lägga värde i om personen är sjuk, frisk eller nedsatt. Alla människor har olika funktionsvariationer. Det är inte en synonym med funktionsnedsättning, utan ett begrepp för att synliggöra att vi alla fungerar olika.

G

Genus

Vårt sociala kön. Det vill säga hur vi själva uttrycker kön och vad vår omgivning läser in av detta. Genus är den sociala konstruktionen av kön och har inget med biologiskt kön att göra.

H

Handlingsutrymme

En ram eller begränsning på vad en kan och inte kan göra, vilka rättigheter en person har baserat på olika egenskaper. Dessa egenskaper kan vara allt från ålder till sexuell läggning.

Hatbrott

Heter under svensk lagstiftning “hets mot folkgrupp” och “olaga diskriminering”. Innebär att en person begår ett brott för att kränka en grupp eller en person för att hen tillhör denna. Det räcker med att personen som begår brottet tror att offret tillhör en speciell grupp för att det ska räknas som hatbrott. Det handlar alltså om en persons motiv när hen begår en brottslig gärning mot en person/grupp eller deras egendom. Om det fastställs att det förekommit ett hatbrottsmotiv innebär det en straffskärpning, alltså att personen kan få strängare straff.

HBTQIA

Det finns olika definitioner av vad förkortningen HBTQIA står för. Vi använder den som förkortning av homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeraintersex-personer och asexuella.

Hen/den

Könsneutrala pronomen som kan användas om personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män, utan exempelvis är intergender, genderqueer, icke-binär. Hen och den används även vid tillfällen då en persons könstillhörighet är okänd eller irrelevant.

Heteronormen

Samhälleliga förväntningar på att alla personer är heterosexuella. Med andra ord ett samhälle där kvinnor förväntas önska/ha sexuella och romantiska relationer med män och tvärt om. I en heteronormativ kontext är således personer av annan sexuell läggning (exempelvis asexuella, bisexuella och homosexuella personer) normbrytare.

Heterosexuell

Person som enbart blir sexuellt/romantiskt attraherad av person av motsatt kön.

Homofobi

Homofobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot homosexualitet och de som är eller antas vara homosexuella.

Homosexuell

Person som enbart blir sexuellt/romantiskt attraherad av person av samma kön.

I

Icke-binär

Person vars könsidentitet är bortom eller mellan könsuppdelningen man-kvinna.

Indirekt diskriminering

När en regel som gäller ”lika för alla” leder till negativa följder för personer med koppling till en viss diskrimineringsgrund.

Inkludera

Att alla ska vara och uppleva sig välkomna, att en inte utesluter personer eller grupper t.ex. personer med en viss religion eller funktionsvariation.

Intergender

Person vars könsidentitet är mellan eller bortom den binära könsuppdelningen. Det kan vara en person som identifierar sig som både man och kvinna, någon som identifierar sig som mellan eller bortom kategorierna eller som inte identifierar sig med något kön.

Intersektionalitet

Hur olika maktordningar i samhället eller i en specifik kontext sammankopplas och ibland förstärker varandra. Exempelvis hur etnisk diskriminering kan samverka och förstärkas av könsdiskriminering.

Intersex

Person som utifrån inre och yttre könsorgan, kromosomer och hormoner inte går att kategorisera som man eller kvinna.

Islamofobi

Islamofobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot islam och de personer/grupper som är eller antas vara muslimer.

J

Jämlikhet

Innebär att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett funktionsvariation, ålder, kön, etnicitet osv.

Jämställdhet

Innebär att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter.

K

Kristofobi

Kristofobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot personer/grupper som är eller antas vara kristna.

Kränkande behandling

En form av behandling av en annan människa som kränker personens värdighet. Alltså att en behandlar någon illa och personen förminskas.

Kvotering

Kvotering betyder att en del av platserna på exempelvis en arbetsplats är åsidosatt för en särskild grupp. Det kan handla om ett visst kön, etnicitet eller funktionsnedsättning. I Sverige är det olagligt med kvotering.

Kön

Definition enligt diskrimineringslagen: att någon är kvinna eller man

Vi brukar dela in kön i fyra delar:

  • kropp – kön definierat utifrån inre och yttre könsorgan, kromosomer och hormoner.
  • socialt kön – så vi uttrycker kön och uppfattas av omgivningen baserat på sociala konventioner om kön.
  • mentalt kön – den könsidentitet vi själva identifierar oss utifrån.
  • juridiskt kön – det kön som registreras bland annat i folkbokföringen.

Könsbekräftande behandling

Medicinsk behandling för att bekräfta det mentala könet, som de av oss som är transpersoner kan gå igenom. Behandlingen kan vara hormonbehandling och/eller operationer m.m. Syftet med behandlingen är att ens kropp ska stämma bättre överens med ens könsidentitet.

Könsdysfori

När en persons kroppsliga kön inte är samma som det mentala könet, alltså vad personen känner sig som och det orsakar lidande för personen. Se kön för djupare förklaring av biologisk och mentalt kön.

Könsidentitet/könsuttryck

Definition enligt diskrimineringslagen: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Vi väljer att använda begreppet könsidentitet istället för könsöverskridande identitet som används i lagen.

L

M

Makt

Makt kan vara en handling, en maktutövning, men det kan också vara en förmåga, – maktresurser .

Maktordning

En ordning som bestämmer vem i samhället eller i en grupp som har mest makt.

Mobbning

Mobbning är en form av kränkande behandling eller särbehandling och används ofta som definition av kränkningar i skolan, arbetslivet eller vardagen. Mobbning kan till exempel innebära upprepade ord eller handling som kränker en annan persons värdighet. 

N

Nongender

Är en del under paraplybegreppet intergender. En person som identifierar sig som nongender identifierar sig ofta inte med något kön alls.

Normbrytande funktionsvariation

Personer som på olika sätt bryter samhällets normer om hur en ska fungera. Ordet används för att uppmärksamma funktionsnormen.

Normer

Sociala rättesnören, oskrivna lagar och ideal som kan vara till hjälp för hur vi bör agera vid olika sociala interaktioner men som samtidigt även kan begränsa en individs rätt att uttrycka sin identitet och åsikt.

Normfungerande

En person utan funktionsnedsättning.

Normkritik

Normkritik innebär att flytta fokus från en individ som avviker från normen i något avseende, till de maktstrukturer och normer som medför att individen ses som avvikande.

O

P

Patriarkat

Namn på ett familje- eller samhällssystem där äldre män besitter den politiska och ekonomiska makten, inom hushållet och i det offentliga. Det innebär att kvinnor och yngre män inte deltar i det formella beslutsfattandet. Inom samhällsvetenskapen används det som namn på sociala system där kvinnor är underordnade män. Denna samhällsstruktur finns ännu idag och kan ses både i arbetsliv och hem.

Pansexuell

Sexuell läggning där kön står underordnad den sexuella/romantiska attraktionen. Med andra ord någon som har förmåga att bli sexuellt/romantisk attraherad av alla.

Positiv särbehandling

Positiv särbehandling innebär att om det finns flera kandidater med jämbördiga meriter vid rekrytering av en tjänst får arbetsgivaren välja personen med underrepresenterat kön. I Sverige är positiv särbehandling lagligt när det kommer till kön.

Q

Queer

Då det finns flera olika betydelser av begreppet väljer vi att citera RFSL:  ”Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig.”

R

Rasifiering

Rasifiering är processen av sociala konstruktioner som tilldelas en person baserat på stereotyper och fördomar kopplat till henoms utseende och bakgrund. Med andra ord är ”ras” inget någon människa automatiskt tillhör utan något som tillskrivs en grupp utifrån stereotyper och fördomar.

Rasism

Rasism innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot personer baserat på fördomar om t.ex. etnicitet och hudfärg.

Religion eller annan trosuppfattning

Diskrimineringsgrund som omfattar olika religioner och åskådningar men inte filosofiska eller politiska åsikter.

Repressalier

Innebär att en person straffas för att hen har påtalat eller anmält diskriminering. Det kan till exempel vara så att en person blir uppsagd från sitt arbete eller blir omplacerad på grund av att hen har sagt till sin chef att diskriminering sker på arbetsplatsen. Repressalier är förbjudna enligt diskrimineringslagen.

S

Samhehat/Sameförakt

Ett begrepp som används för att beskriva rasism mot samer. Alltså när personer uttrycker sig rasistiskt och kränkande angående samer.

Sexism

Förtryck och nedvärdering med grund i en persons fysiska kön, könsidentitet, könsuttryck eller könstillhörighet.

Sexuella trakasserier

Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel vara kommentarer, tafsande eller ovälkomna komplimanger.

Sexuell läggning

Sexuell läggning beskriver vem en blir kär i. Det finns många sexuella läggningar, dock är det endast tre som är skyddade i diskrimineringslagen. Dessa tre är: homosexuell, bisexuell och heterosexuell.

Stereotyp

En förenklad bild av en specifik grupp människor baserad på förutfattade meningar.

Struktur

En uppbyggnad, sammansättning eller ordning, som bestämmer hur någonting fungerar.

Strukturell diskriminering

Normer, rutiner och majoritetens beteenden i samhället som hindrar eller påverkar en grupp/grupper i samhällets möjligheter och rättigheter.

T

Tillgänglighet

Att en plats eller en tjänst är tillgänglig för alla, alltså att personer oavsett funktionsvariation har samma möjlighet att delta.

Tolkningsföreträde

Innebär att personer som tillhör en förtryckt grupp har företräde att tolka om något är kränkande samt att berätta hur förtrycket mot dem ser ut.

Trakasserier

Ett uppträdande som kränker någons värdighet och är kopplat till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Transfobi

Transfobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot transpersoner eller de som antas vara transpersoner. Det gäller även andra som bryter mot traditionella könsnormer.

Transperson

Att vara transperson innebär att en inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön som en tilldelats vid födseln. Det kan också vara att en bryter mot de normer som finns för hur ens juridiska kön ska vara, men endast om personen själv identifierar sig som en transperson. Eftersom transperson är ett paraplybegrepp finns det också många undergrupper. Detta leder till att det finns många olika sätt att vara transperson. Att vara transperson har ingenting med ens sexuella läggning att göra utan handlar om en persons könsidentitet och könsuttryck. Olika transpersoner kan därför ha olika sexuella läggningar.

Transsexuell

En medicinsk diagnos som ges tillsammans med personens medgivande och som i Sverige krävs för att få påbörja könsbekräftande behandling. Diagnosen innebär att det kön en tilldelats vid födseln inte överensstämmer med det kön en identifierar sig med. Att vara transsexuell har ingenting med en persons sexuella läggning att göra. De av oss som är transsexuella kan ha vilken sexuell läggning som helst.

Transvestit

Person som t.ex. klär sig i kläder som traditionellt används av motsatta könet. Begreppet används endast om personen bryter mot t.ex. klädnormer själv vill det, alltså är inte alla som bryter mot normerna transvestiter.

U

V

Vithetsnorm

Samhälleliga normer som innebär att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att vara vit. I en vithetsnormativ kontext är således personer av annan hudfärg eller annan/andra etnicitet/-er normbrytare.

X

Y

Z

Å

Ålder

Definition enligt diskrimineringslagen: uppnådd levnadslängd. Alltså hur gammal en är.

Ålderism

Ålderism innebär negativa attityder, fördomar och/eller diskriminering mot personer baserat på ålder.

Ä

Ö