Om vår utbildningsverksamhet

Att nå en jämlik och rättvis värld är en del av vårt gemensamma samhällsprojekt. 

Vi på Örebro Rättighetscenter bidrar till detta samhällsprojekt genom vår expertis inom diskrimineringsområdet. Vi har bred kunskap och erfarenhet om lagstiftning, hur diskriminering uppstår, hur diskriminering verkar på olika samhällsnivåer samt hur diskriminering kan förebyggas.

Våra insatser anpassas utifrån er verksamhets eller målgrupps behov och önskemål och utifrån vilken kontext ni verkar inom.

Vad är en utbildning för oss?

En utbildning kan en föreläsning där utbildaren delar kunskap och deltagarna deltar genom diskussioner och ställer frågor. En utbildning kan också vara att utbildaren leder ett processorienterat samtal, där vi tillsammans undersöker till exempel vad normer eller trygghet är. Formen på utbildningen anpassas utifrån syfte, behov och önskemål. Vi kompletterar ofta våra utbildningstillfällen med egna förberedelser och arbetsuppgifter att arbeta med mellan träffar eller efter insatsen.

Sex nyckelpunkter till hur vi gör våra utbildningar relevant för er:

 1. Kontext – vi anpassar utbildningen till den kontext och samhällsområde som ni befinner er i eller verkar inom.
 2. Målgrupp – vis strävar efter att anpassa våra utbildningar efter målgruppens förutsättningar och behov, det kan vara exempelvis språkligt, pedagogiskt, tempo eller med hjälp av bildstöd.
 3. Förkunskaper – vi identifierar era tidigare kunskaper och var ni befinner er just nu, vilken kunskap är ni i behov av just nu?
 4. Utmaningar och möjligheter – vi identifierar var ni är i processen med att förebygga och motverka diskriminering, behöver ni hjälp att komma i gång eller att komma vidare?
 5. Formen – vi anpassar formen av utbildningen utifrån era behov och förutsättningar.
 6. Knyter an utbildningen till er vision och värdegrund.

Sex nyckelpunkter för långsiktighet och förändring i praktiken:

 1. Att alla i verksamheten deltar och är delaktig i processen.
 2. Att ledningen tar riktning och är tydliga med vart ni ska.
 3. Att det finns tid och resurser avsatta för arbetet.
 4. Att arbetet genomsyrar och omfattar hela verksamheten.
 5. Att det finns ett lärande och en utveckling, samt att kunskapen stannar kvar i organisationen genom kompetensförsörjning och introduktion av nyanställda.
 6. Att det finns en långsiktig strategi och planering, såsom policy, rutiner och mål för arbetet.

Vårt mål är att tillsammans med beställaren säkerställa att alla dessa delar kommer på plats. Under insatsen identifierar var ni befinner er och vad som är nästa steg, så att ni kan fortsätta ert arbete även efter vår insats.

Utifrån vår samlade erfarenhet har vi tagit fram utbildningspaketet Kunskap och Kapacitet.

Kunskap och kapacitet

Vi strävar efter att inte bara öka kunskap om diskriminering utan även stärka kapaciteten att arbeta förebyggande, genom att exempelvis komma i gång med ett systematiserat och strategiskt arbete, eller att komma ett steg närmare att omsätta sin policy eller plan mot diskriminering till praktiskt arbete.

6 steg

Vi har identifierat sex steg att ta för att starta ett långsiktigt arbete mot diskriminering. Från att veta till att fortsätta för att systematiskt förebygga diskriminering.

 1. Veta
 2. Förstå
 3. Göra
 4. Belysa
 5. Förändra
 6. Fortsätta

Utifrån dessa steg har vi skapat ett utbildningspaket, läs mer om det i avsnittet Utbildningspaketet

För vem?

Örebro Rättighetscenters utbildningar vänder sig särskilt till tre målgrupper genom tre olika inriktningar:

 • Ett är att öka kunskapen om diskriminering samt stärka kapaciteten att anmäla hos enskilda, det vi kallar rättighetsbärare.
 • Ett annat är att stärka kapaciteten hos verksamheter att förebygga diskriminering, där vi riktar oss till det vi kallar skyldighetsbärare.
 • Ett tredje spår är att öka kunskap och kapacitet hos aktiva inom civilsamhället, där vi kan bidra med ett diskrimineringsperspektiv inom bland annat föreningars arbete.

Exempel på målgrupper och inriktningar

Vi anpassar våra utbildningar utifrån gruppens behov och förkunskaper.

Rättighetsbärare

Vi träffar årligen bland annat hundratals gymnasieelever och asylsökanden.

Skyldighetsbärare

Vi utbildar studenter på socionomprogrammet

Chefer, ledningsgrupper och hela personalgrupper

Civilsamhället

Utbildningar utformade för att bidra till andra organisationer som bidrar till samhällsförändring, ofta med fokus på målgruppens rättigheter. Vi har bland annat genomfört utbildningar för funkisorganisationer om bristande tillgänglighet.