Vad innebär egentligen diskrimineringsgrunden könsidentitet eller uttryck?

Med könsidentitet (könsöverskridande identitet enligt lagtexten) eller uttryck avses personer som inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Diskrimineringsgrunden infördes i samband med den nya diskrimineringslagen 2009. Det finns ingen uttrycklig motsvarighet till detta i EU-rätten.

Definitionen inkluderar det självupplevda könet som en persons uttryck för ett visst socialt kön. Enligt utredningen är det samma personer som faller in under paraplybegreppet transpersoner. Definitionen sammanfattades som att det handlar om individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats för dem.

Med könsidentitet avses en persons mentala, d.v.s., självupplevda könstillhörighet. Även individer utan könsidentitet omfattas och personer vars biologiska kön inte går att fastställa efter en binär könsuppdelning.

Skyddet uppkommer när identiteten eller uttrycket manifesteras utåt så att andra kan iaktta detta genom att personen berättat om sin könsidentitet eller att rykten uppstått exempelvis på en arbetsplats.