Idag uppmärksammar Örebro Rättighetscenter Internationella funktionshindersdagen, en dag som instiftats av FN för att uppmärksamma frågor som rör inkludering av personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomsyras av de allmänna principerna som bl.a. innefattar tillgänglighet och icke-diskriminering. Enligt Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning år 2020 kom det in 916 klagomål och anmälningar som berörde diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. På Örebro Rättighetscenter är det också den diskrimineringsgrund som har föranlett flest anmälningar år 2020. Anmälningarna som inkommer till oss rör ofta utbildningsområdet där anpassningar är en förutsättning för att kunna delta eller prestera och således viktigt för en likvärdig skolgång. För att förhindra och förebygga diskriminering finns det enligt Diskrimineringslagen krav på att arbeta med aktiva åtgärder. Lagkravet föreskriver utbildningsanorande att undersöka, analysera och åtgärda hinder för lika rättigheter och möjligheter samt utvärdera risker för diskriminering i skolan. Något som många utbildningsanordnare idag brister i och vilket resulterar i otillräckliga anpassningsåtgärder för elever med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet bekräftar i en debattartikel i ”Dagens samhälle”, att avsaknaden av statistik för hur många elever med någon funktionsnedsättning som finns försvårar arbetet om uppföljning och fördelning av behov- och stödinsatser. Däremot visar ”Rapport 440 om tillgängliga lärmiljöer” från Skolverket, att elever med funktionsnedsättning finns hos alla skolor och huvudmän. Därtill har barn och elever inte fått de anpassningar som de haft behov av i skolan. Statistiken visar brister i åtgärdsprogram till elever som borde ha fått det, enligt en rapport om utveckling av funktionshinderspolitiken 2016 genomförd av bl.a. Skolinspektionen.

I flera domstolsutslag har olika utbildningsanordnare blivit fällda för diskriminering på grunden funktionsnedsättning och för bristande tillgänglighet i skolan. Trots detta, tar inte utbildningsanordnare sitt ansvar för att vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa alla elevers tillgång till utbildning. Till följd därav uppstår hinder för lika rättigheter då dessa elever inte försätts i en jämförbar situation med andra elever utan funktionsnedsättningar. Utbildningsanordnare väljer att inte tillgodose elevers behov i klassrum och tar istället generella beslut om elevinsatser, mot Skollagens föreskrifter om individanpassade behov och förutsättningar. Skola ska vara tillgänglig och funka för alla. Lösningen för en mer jämlik lärmiljö är ett effektivt och systematiskt arbete med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla elever.

Örebro Rättighetscenter ser ett stort behov av att arbetet med aktiva åtgärder genomförs inom utbildningsområdet för att motverka diskriminering. Sveriges internationella åtaganden och domslutsutslag i kombination med statistiken borde få konsekvenser för utbildningsanordnare att omgående bli bättre på att möta elevers behov. Brister utbildningsanordnarna i de krav som finns på tillgänglighet kan det innebära brott mot diskrimineringslagen men även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att behöva kräva det stöd eller de anpassningar som man är i behov av för att klara sin utbildning duger inte! Skyldighetsbärare måste ta sitt lagstadgade ansvar i att säkerhetsställa att lagkravet efterföljs, erbjuda en jämlik utbildning till alla elever samt åtgärda hinder för att tillgodose elevers lika rättigheter.

Källor: Rapport ”Tillgängliga lärmiljöer” https://www.skolverket.se/getFile?file=3686

DO årsredovisning https://www.do.se/download/18.277ff225178022473141e13/1618941249249/arsredovisning-2020.pdf

Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) Slutredovisning av uppdrag om slutrapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken åren 2011–2016 https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c211/1553966816513/pdf3645.pdf

Myndigheten för delaktighet Debatt https://www.mynewsdesk.com/se/myndigheten_for_delaktighet/news/debatt-det-behoevs-statistik-om-elever-med-funktionsnedsaettning-414367