Den 21:a mars är av FN utlyst till världsdagen för Downs syndrom. Det är därför vi rockar våra sockor just idag. Anledningen till att fokus ligger på strumpor under den här dagen är för att kromosomer ser ut som små kryss, något även ett par strumpor som läggs ut med hälarna emot varandra gör. Att rocka sockorna innebär därför att rocka sina kromosomer. Mer information finns på Svenska Downföreningens hemsida här.

Idag är alltså en dag där vi alla tar på oss olikfärgade strumpor för att hylla olikheter. Vi lyfter hur viktigt det är att motverka skadliga normer samt arbeta för ett mer inkluderande samhälle som ger plats för flera. Det är en bra sak – men får inte sluta där. Hur kan verksamheter ta sig vidare från hyllningar till att faktiskt förbättra situationen för personer som begränsas av diskriminerande strukturer? Information och uppmärksammande är ett viktigt förebyggande steg i arbetet mot diskriminering. Det som kommer sen är ännu viktigare.

Örebro Rättighetscenters arbete syftar till att främja de mänskliga rättigheterna för alla människor. Rent praktiskt sker det genom bland annat kunskapshöjande aktiviteter och juridisk rådgivning samt ärendehantering. I år har vi särskilt fokus på diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Lagens regler om aktiva åtgärder mot diskriminering vänder sig till arbetsgivare och utbildningsanordnare, men tillvägagångssättet är något alla har nytta av.

Reglerna om aktiva åtgärder går ut på att verksamheter aktivt ska motverka diskriminering inom sina områden genom att utreda risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter. Dessa hinder och risker ska sedan analyseras samt åtgärdas. Ett tydligt hinder för lika rättigheter och möjligheter som går att se när det kommer till diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning är arbetsgivare som i en anställningsprocess har förutfattade meningar om vad en person är kapabel till på arbetsplatsen, utifrån exempelvis en diagnos.

Ett exempel på en risk kan vara att det enbart är möjligt att utföra uppgifter på ett sätt; utan utrymme för variation. Alla människor har olika variationer i funktionalitet och kan därför behöva olika mycket utrymme för att göra saker på sätt som passar dem själva. Att ha en snäv bild av att allt måste ske på exakt samma sätt hela tiden hindrar möjligheten för olika människor att kunna delta på lika villkor. Ett sätt för arbetsplatser och skolor att fortsätta rocka sockorna varje dag är genom att anpassa och tillgängliggöra verksamheten utifrån det faktum att alla människor har olika funktionalitet.

Rocka sockarna är ett bra tillfälle att påminna om hur skadligt det kan vara att utifrån förutfattade meningar anta vad en person är kapabel till utan att kommunicera med personen det berör. Olikheter är inte begränsande i sig. Det är omvärlden och dess brist på lämpliga anpassningar som skapar begränsningar.

Därför vill Örebro Rättighetscenter idag uppmana alla att förutom att rocka sina sockor och hylla olikheter även utreda och analysera, hur ser det ut i just er verksamhet? Vilka risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter går att upptäcka hos er? Finns det exempelvis en tydlig norm där alla ska jobba på exakt samma sätt? Kom ihåg att rocka sockorna varje dag på året genom att vidta de förebyggande och främjande åtgärder som krävs för att motverka de risker och hinder som finns. Det finns dels krav i lagen på att vissa verksamheter måste göra det, men det är också rätt sak att göra för alla som vill bidra till en mer rättvis värld.

 

Anna Kjellin,

Praktikant på Örebro Rättighetscenter-

 

Tips för den som vill veta mer: Svenska Downföreningen har tagit fram en kampanj som syftar till att nå ut med budskapet att olikheter berikar personers liv, istället för att vara begränsande. Kampanjen kan ses på deras hemsida här. Svenska Downföreningen vill med kampanjen motverka bilden att Downs syndrom är en diagnos som i sig hindrar personers liv.